Algemene voorwaarden Renate Verboom .Design

Overeenkomst
Door akkoord te gaan met de overeenkomst geef je aan op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en dat je hiermee akkoord gaat.

Offerte
Alle offertes die Renate Verboom .Design maakt zijn geheel vrijblijvend. Renate Verboom .Design is 14 dagen aan deze offerte gebonden als deze binnen 14 dagen wordt bevestigd.

Ingang overeenkomst
De overeenkomst vangt aan wanneer deze is ondertekent en ontvangen. Er dient dan een aanbetaling gedaan te worden van 40%.

Uitvoering overeenkomst
Renate Verboom .Design zal de overeenkomst naar beste inzicht uitvoeren. Renate Verboom .Design mag werk door derden laten doen als dit is overeengekomen. Je dient er als opdrachtgever voor te zorgen dat alle benodigde gegevens correct en op tijd worden aangeleverd.

Levering en levertijd
De ontwikkeling van de website wordt zo snel mogelijk gestart na de ingang van de overeenkomst en het ontvangen van de eventuele materialen. In de gedeelde online map worden tussentijdse resultaten geplaatst. Indien de deadline niet gehaald lijkt te worden, wordt dit zo snel mogelijk aangegeven. In geval van overmacht wordt de deadline verplaatst met de lengte van deze vertraging. Bij excessieve overschrijding kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Copyright
Op de door Renate Verboom .Design gemaakte is copyright van toepassing. Deze materialen mogen niet zonder toestemming bewerkt of gebruikt worden op websites of andere producten dan waarvoor het bedoelt is. De ontwerpen blijven eigendom van Renate Verboom .Design tenzij anders overeengekomen. Renate Verboom .Design mag de opgedane kennis voor de uitvoering van het project toepassen op andere doeleinden zolang hierbij geen vertrouwelijke informatie wordt verpreid.

Aansprakelijkheid
Renate Verboom .Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit werk van derden, dit geldt ook voor gebruikte software en plugins. Renate Verboom .Design kan niet aansprakelijk gehouden worden door foutieve instellingen bij de hosting provider terwijl ze bij het testdomein wel naar behoren functioneren. Ze is ook niet aansprakelijk voor de inhoud van het aangeleverde materiaal door jou als opdrachtgever. In geval van schade door toerekenbare tekortkoming van de overeenkomst is Renate Verboom .Design alleen aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding van het factuurbedrag. Andere aansprakelijkheid van Renate Verboom .Design voor elke andere vorm van schade is uitgesloten.

Garantie
Je heb als opdrachtgever 14 dagen de tijd na oplevering om gebreken aan te geven. Wanneer deze gegrond zijn worden deze waar mogelijk kosteloos aangepast. Gebreken geeft je niet het recht om niet te betalen.

Prijzen
Extra werk dat niet in de overeenkomst is afgesproken zullen extra kosten met zich meebrengen. De overige 60% moet binnen 14 dagen na oplevering betaald worden.

 

De aanbetaling van 40% kan alleen worden teruggevorderd wanneer Renate Verboom .Design de overeengekomen producten niet of niet volgens specificaties heeft afgeleverd. Hierbij wordt het resultaat op het ontwikkelingsplatform aangehouden. Wanneer je als opdrachtgever onredelijke eisen stelt kan Renate Verboom .Design de aanbetalen niet restitueren.

Overig
Renate Verboom .Design is vrij om te verwijzen naar gemaakt werk als promotie tenzij anders is overeengekomen. Ook heeft zij het recht op een bescheiden naamsvermelding met link op de gemaakte website.